copia llaves figueres

Còpies de claus codificades a Figueres

Quan es parla de copiar claus codificades, es fa referència a la seva codificació, ja que aquestes claus incorporen un xip transponder que ha de ser codificat correctament des d’una centraleta perquè puguin funcionar adequadament, és a dir, per a obrir el cotxe i fer-lo arrencar.

El inmovilizador o transponder és un dispositiu sense fil de control, que rep i replica de manera automàtica un senyal, aquests dispositius se situen generalment en el capçal de la clau. Si el xip transponder no és codificat de manera correcta per al model del cotxe, aquest no podrà obrir-se o arrencar.

En accionar el contacte de la clau el xip situat en el seu capçal emet un codi que es transmet a través de radiofreqüència, el qual és captat per la unitat lectora situada en el commutador d’arrencada del cotxe, si aquest codi és correcte activarà el funcionament de l’automòbil

No s’ha de confondre el comandament del cotxe i la clau transponder, encara que en alguns models vagin plegats, és possible que el comandament del cotxe es descodifiqui i no es puguin obrir les portes, en aquest cas serà necessari codificar el comandament d’obertura. El transponder no es descodifica, la seva codificació es realitza únicament en cas de la pèrdua de la clau del cotxe.

Per a codificar les claus de cotxe es necessita de maquinaria específica, com són les màquines de diagnosis, les quals permeten codificar correctament cada tipus de clau, entre les funcions que realitzen tenim:

  • Visualització gràfica i digital dels components.
  • Verificació de dades en temps real.
  • Lectura i esborrat de codis d’avaria.
  • Enregistrament de valors.
  • Diagnosi de la clau.